Chūāijíjì 36:1

1 Bǐsāliè hé Yàhélìyàbó , bìng yīqiè xīnli yǒu zhìhuì de , jiù shì mĕng Yēhéhuá cì zhìhuì cōngming , jiào tā zhīdào zuò shèng suǒ gèyàng shǐyòng zhī gōng de , dōu yào zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de zuò gōng .