Chūāijíjì 36:12

12 Zaì zhè xiānglián de mànzǐ shàng zuò wǔ shí gè niǔ kòu , zaì nà xiānglián de mànzǐ shàng yĕ zuò wǔ shí gè niǔ kòu , dōu shì liǎng liǎng xiāngduì ,