24 Zaì zhè èr shí kuaì bǎn dǐ xià yòu zuò sì shí gè daì mǎo de yín zuò , liǎng mǎo jiē zhè kuaì bǎn shàng de liǎng sún , liǎng mǎo jiē nà kuaì bǎn shàng de liǎng sún .