9 Yàbǐmǐlè shào le Yàbólāhǎn lái , duì tā shuō , nǐ zĕnme xiàng wǒ zhèyàng xíng ne . wǒ zaì shénme shì shàng de zuì le nǐ , nǐ jìng shǐ wǒ hé wǒ guó lǐ de rén xiàn zaì dà zuì lǐ . nǐ xiàng wǒ xíng bùdàng xíng de shì le .