Chuàngshìjì 30:40

40 Yǎgè bǎ yánggāo fēn chūlai , shǐ Lābān de yáng yǔ zhè yǒu wèn hé hēisè de yáng xiāngduì , bǎ zìjǐ de yáng Lìng fàng yī chǔ , bù jiào tā hé Lābān de yáng hùnzá .