Chuàngshìjì 36:43

43 Mǎjīdié zúzhǎng , Yǐlán zúzhǎng . zhè shì Yǐdōng rén zaì suǒ de wèi yè de dì shàng , àn zhe tāmende zhù chù , suǒyǒude zúzhǎng dōu shì Yǐdōng rén de shǐzǔ Yǐsǎo de hòudaì .