Chuàngshìjì 44:18

18 Yóudà āijìn tā , shuō , wǒ zhǔ a , qiú nǐ róng púrén shuō yī jù huà gĕi wǒ zhǔ tīng , búyào xiàng púrén fà liè nù , yīnwei nǐ rútóng fǎlǎo yíyàng .