Chuàngshìjì 49:28

28 Zhè yīqiè shì Yǐsèliè de shí èr zhīpaì . zhè yĕ shì tāmende fùqin duì tāmen suǒ shuō de huà , wèi tāmen suǒ zhù de fú , dōu shì àn zhe gèrén de fú fèn wéi tāmen zhùfú .