Chuàngshìjì 50:8

8 Hái yǒu Yūesè de quán jiā hé tāde dìxiōng men , bìng tā fùqin de juànshǔ . zhǐyǒu tāmende fùrén háizi , hé yáng qún niú qún , dōu liú zaì Gēshān dì .