47 Wáng duì Dànyǐlǐ shuō , nǐ jì néng xiǎnmíng zhè àomì de shì , nǐmen de shén chéngrán shì wàn shén zhī shén , wàn wáng zhī zhǔ , yòu shì xiǎnmíng àomì shì de .