12 Yèzi huámĕi , guǒzi shén duō , kĕ zuò zhòng shēng de shíwù . tiānyĕ de zǒushòu wò zaì yīn xià , tiānkōng de fēiniǎo xiǔ zaì zhī shang . fán yǒu xuèqì de dōu cóng zhè shù dé shī .