33 Dāngshí zhè huà jiù yìngyàn zaì Níbùjiǎnísǎ de shēnshang , tā beì gǎn chū líkāi shìrén , chī cǎo rú niú , shēn beì tiān lòu dī shī , tóufa cháng cháng , hǎoxiàng yīng maó . zhǐ jiǎ cháng cháng , rútóng niǎo zhuǎ .