5 Yòu yǒu yī shòu rú xióng , jiù shì dì èr shòu , páng kuà ér zuò , kǒu chǐ neì xián zhe sān gēn leì gú . yǒu fēnfu zhè shòu de shuō , qǐlai tūn chī duō ròu .