13 Tāmen cóng zhè gōngjǐ de shì shang dé le píngjù , zhīdào nǐmen chéngrèn Jīdū shùnfú tāde fúyin , duō duō de juān qián gĕi tāmen hé zhòngrén , biàn jiāng róngyào guīyǔ shén .