12 Wǒmen rújīn fǎngfú duì zhe jìngzi guānkàn , mó hú bú qīng . ( mó hú bú qīng yuánwén zuò rútóng mí ) dào nàshí , dào nàshí , jiù yào miànduìmiàn le . wǒ rújīn suǒ zhīdào de yǒu xiàn . dào nàshí jiù quán zhīdào , rútóng zhǔ zhīdào wǒ yíyàng .