1 Nǐmen yào zhuīqiú aì , yĕ yào qiè mù shǔlíng de ēncì , qízhōng gèng yào xiànmù de , shì zuò xiānzhī jiǎng dào . ( yuánwén zuò shì shuō yùyán xià tóng )