54 Zhè bì xiǔ huaì de jì biànchéng bù xiǔ huaì de . zhè bì sǐ de jì biànchéng bù sǐ de . nàshí jīng shàng suǒ jì , sǐ beì déshèng tūn miè de huà jiù yìngyàn le .