25 Lún dào tóng shēn de rén , wǒ méiyǒu zhǔ de mìnglìng , dàn wǒ jì mĕng zhǔ liánxù , néng zuò zhōngxīn de rén , jiù bǎ zìjǐ de yìjiàn gàosu nǐmen