Hābāgǔshū 2:3

3 Yīnwei zhè mò shì yǒu yídéng de rìqī , kuaì yào yìngyàn , bìng bù xū huǎng . suīrán chíyán , hái yào dĕnghòu . yīnwei bìrán líndào , bú zaì chíyán .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice