9 Nǐmen pànwàng duō dé , suǒ dé de què shǎo . nǐmen shōu dào jiā zhōng , wǒ jiù chuī qù . zhè shì wèishénme ne , yīnwei wǒde diàn huāngliáng , nǐmen gèrén què gù ( yuánwén zuò bēn ) zìjǐ de fángwū . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .