4 Yēhéhuá duì hé xī a shuō , gĕi tā qǐmíng jiào yé sī liè , yīnwei zaì guō piànshí , wǒ bì tǎo yé hù jiā yé sī liè shārén liúxuè de zuì , yĕ bì shǐ Yǐsèliè jiā de guó mièjué .