1 Wǒ xiǎng yīzhì Yǐsèliè de shíhou , Yǐfǎlián de zuìniè , hé Sāmǎlìyà de zuìè , jiù xiǎnlù chūlai . tāmen xíngshì xū huǎng , neì yǒu zéi rén rù shì tōuqiè , waì yǒu qiángdào chéngqún sāo rǎo .