43 Yǐsèliè rén wèi yǒu jūnwáng zhìlǐ zhī xiān , zaì Yǐdōng dì zuò wáng de jì zaì xiàmiàn , yǒu Bǐĕr de érzi Bǐlā , tāde jīngchéng míng jiào Tínghābā .