1 Tuīluó wáng Xīlán jiāng xiāng bǎi mù yùn dào Dàwèi nàli , yòu chāiqiǎn shǐzhĕ hé shí jiàng , mùjiang gĕi Dàwèi jiànzào gōngdiàn .