5 Wèi shǒu de shì Yàsà , qí cì Shìsǎ jiā lì yǎ , Yǎxuē , shì mǐ là mò , Yéxiē , Mǎtātíyǎ , Yǐlì yē , Bǐnáyǎ , é bié Yǐdōng , Yélì , gǔ sè tán qín . wéiyǒu Yàsà qiāo bó , dà fā xiǎngshēng .