1 Dàwèi zhù zaì zìjǐ gōng zhōng , duì xiānzhī Nádān shuō , kàn nǎ , wǒ zhù zaì xiāng bǎi mù de gōng zhōng , Yēhéhuá de yuē guì fǎn zaì mànzǐ lǐ .