3 Yóudà de érzi shì Ěr , Énán , Shìlā , zhè sān rén shì Jiānán rén Shūyà nǚér suǒ shēng de . Yóudà de zhǎngzǐ Ěr zaì Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è , Yēhéhuá jiù shǐ tā sǐ le .