12 Yòu jiāng beì líng gǎndòng suǒ dé de yàngshì , jiù shì Yēhéhuá shén diàn de yuànzi , zhōuwéi de fángwū , diàn de fǔ kù , hé shèngwù fǔ kù de yīqiè yàngshì dōu zhǐshì tā .