18 Jīng jīn xiāngtán de fèn liǎng , bìng yòng jīnzi zuò Jīlùbǎi ( yuánwén zuòyòng jīnzi zuò chē shì de Jīlùbǎi ) . Jīlùbǎi zhāng kāi chìbǎng , zhēyǎn Yēhéhuá de yuē guì .