1 Dàwèi zaì Xībǎilún suǒ shēng de érzi jì zaì xiàmiàn , zhǎngzǐ àn nèn shì yé sī liè rén yà xī nuǎn shēng de . cì zǐ dàn Yǐlì shì Jiāmì rén yà bǐ gāi shēng de .