10 Yǎ bǐ sī qiúgào Yǐsèliè de shén shuō , shén yuàn nǐ cì fú yǔ wǒ , kuòzhāng wǒde jìngjiè , cháng yǔ wǒ tóng zaì , bǎoyòu wǒ bù zāo huànnàn , bù shòu jiān kǔ . shén jiù yīngyún tā suǒ qiú de .