1 Luóbōān lái dào Yēlùsǎlĕng , zhāo jù Yóudà jiā hé Biànyǎmǐn jiā , gōng shí bā wàn rén , dōu shì tiānxuǎn de zhànshì , yào yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn , hǎo jiāng guó duó huí zaì guī zìjǐ .