18 Fēilìshì rén yĕ lái qīn zhān gāo yuán hé Yóudà nánfāng de chéngyì , qǔ le Bǎishìmaì , Yàyǎlún , jī dī luó , Suōgē hé shǔ Suōgē de xiāngcūn , Tíngnà hé shǔ Tíngnà de xiāngcūn , jǐn suǒ hé shǔ jǐn suǒ de xiāngcūn , jiù zhù zaì nàli .