7 Nǐmen dāng gāngqiáng zhuàng dǎn , búyào yīn Yàshù wáng hé gēnsuí tāde dà jūn kǒngjù , jīnghuāng . yīnwei yǔ wǒmen tóng zaì de , bǐ yǔ tāmen tóng zaì de gèng dà .