51 Yǒu rén gàosu Suǒluómén shuō , yà duō ní yǎ jùpà Suǒluómén wáng , xiànzaì zhuāzhù jìtán de jiǎo , shuō , yuàn Suǒluómén wáng jīnrì xiàng wǒ qǐshì , bì búyòng dāo shā púrén .