6 Shǐzhĕ huídá shuō , yǒu yī gèrén yíng zhe wǒmen lái , duì wǒmen shuō , nǐmen huí qù jiàn chāi nǐmen lái de wáng , duì tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ chāi rén qù wèn Yǐgélún shén bā lì xī bo , qǐ yīn Yǐsèliè zhōng méiyǒu shén ma . suǒyǐ nǐ bì bú Xiàsuǒ shàng de chuáng , bìdéng yào sǐ .