18 Yóudà wáng yuē a shī jiāng tā lièzǔ Yóudà wáng Yuēshāfǎ , Yuēlán , yà hā xiè suǒ fēnbié wèi shèng de wù hé zìjǐ suǒ fēnbié wèi shèng de wù , bìng Yēhéhuá diàn yǔ wánggōng fǔ kù lǐ suǒyǒude jīnzi dōu sòng gĕi Yàlán wáng hā xuē . hā xuē jiù bú shàng Yēlùsǎlĕng lái le .