4 Yuē a shī duì zhòng jìsī shuō , fán fèng dào Yēhéhuá diàn fēnbié wèi shèng zhī wù suǒ zhí tōngyòng de yínzi , huò gèrén dāng nà de shēn jià , huò lèyì fèng dào Yēhéhuá diàn de yínzi ,