2 Tā dēng jī de shíhou nián èr shí wǔ suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng Ěr shí jiǔ nián . tā mǔqin míng jiào yuē yé dàn , shì Yēlùsǎlĕng rén .