4 Tā feì qù qiū tán , huǐhuaì zhù xiàng , kǎn xià mùǒu , dá suì Móxī suǒ zào de tóng shé , yīnwei dào nàshí Yǐsèliè rén réng xiàng tóng shé shāoxiāng . Xīxījiā jiào tóng shé wèi tóng kuaì ( huò zuò rén chēng tóng shé wèi tóng xiàng ) .