14 Xīxījiā cóng shǐzhĕ shǒu lǐ jiē guō shūxìn lái , kàn wán le , jiù shàng Yēhéhuá de diàn , jiāng shūxìn zaì Yēhéhuá miànqián shaì kāi .