15 Xīxījiā xiàng Yēhéhuá dǎogào shuō , zuò zaì èr Jīlùbǎi shàng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén a , nǐ shì tiān xià wàn guó de shén , nǐ céng chuàngzào tiāndì .