4 Chéng beì gōng pò , yīqiè bīng dīng jiù zaì yè jiān cóng kàojìn wáng yuán liǎng chéng zhōngjiān de mén taópǎo . Jiālèdǐ rén zhèngzaì sìwéi gōng chéng , wáng jiù xiàng yà là bā taó zǒu .