6 Shén rén wèn shuō , diào zaì nǎli le . tā jiāng nà dìfang zhǐ gĕi Yǐlìshā kàn . Yǐlìshā kǎn le yī gēn mùtou , pāo zaì shuǐ lǐ , fǔ tóu jiù piāo shàng lái le .