17 Yǒu yī gè shǒu wàng de rén zhàn zaì yé sī liè de lóu shàng , kànjian yé hù daì zhe yī qún rén lái , jiù shuō , wǒ kànjian yī qún rén . Yuēlán shuō , dǎfa yī gè qí mǎ de qù yíngjiē tāmen , wèn shuō , píngān bù píngān .