21 Yuēlán fēnfu shuō , tào chē . rén jiù gĕi tā tào chē . Yǐsèliè wáng Yuēlán hé Yóudà wáng yà hā xiè gè zuò zìjǐ de chē chū qù yíngjiē yé hù , zaì yé sī liè rén ná bǎi de tián nàli yùjiàn tā .