Lìwèijì 11:40

40 Yǒu rén chī nà sǐ le de zǒushòu , bì bù jiéjìng dào wǎnshang , bìng yào xǐ yīfu , ná le sǐ zǒushòu de , bì bù jiéjìng dào wǎnshang , bìng yào xǐ yīfu .