34 Dì qī tiān , jìsī yào chákàn tóu jiè , tóu jiè ruò méiyǒu zaì pí shàng fāsǎn , xiàn xiàng yĕ bù shēn yú pí , jiù yào déng tā wéi jiéjìng , tā yào xǐ yīfu , biàn chéngwéi jiéjìng .