39 Jìsī jiù yào chákàn , tāmen ròu pí shàng de huǒ bān ruò bái zhōng daì hēi , zhè shì pí shàng fāchū de bái xuǎn , nà rén shì jiéjìng le .