Lìwèijì 15:10

10 Fán mó le tā shēn xià zhī wù de , bì bù jiéjìng dào wǎnshang , ná le nà wù de , bì bù jiéjìng dào wǎnshang , bìng yào xǐ yīfu , yòng shuǐ xǐzǎo .